Onze aanpak

Innovatief & inclusief

Wij ondersteunen op zes gebieden om de energietransitie te versnellen

1. Data & Analyse

In transities is de toekomst onzeker, onvoorspelbaar en minder maakbaar. Dat wil echter niet zeggen dat analyse geen bijdrage kan leveren. In tegendeel! Wij richten ons daarbij op een goede combinatie van harde en zachte data, analyse en dialoog en hoe die kunnen bijdragen aan concrete actie.

Onze insteek

 • Combineer harde en zachte data
 • Data verbinden met dialoog met partners
 • Focus op waar we kunnen beginnen
 • Lange termijn perspectieven i.p.v. planning
 • Helder maken wat robuuste keuzes zijn

Wat kunnen we samen met u doen?

 • Evalueren & benchmarken resultaten klimaat
 • Analyse en verrijken PBL Leidraad / startanalyse
 • Technisch-economische-sociale verkenning
 • Multi-criteria analyse kansrijke gebieden
 • Business cases warmtenetten & all electric

Onze referentieprojecten:

Programmaplan Energietransitie

Programmaplan Energietransitie

Transitievisie Warmte met ambitie

Transitievisie Warmte met ambitie

Kwartiermaken corporatie aanpak aardgasvrije wijken

Kwartiermaken corporatie aanpak aardgasvrije wijken

2. Strategie & Coalitievorming

Elke gemeente maakt komende jaren een transitievisie warmte. Er is ons veel aan gelegen dat dit verder gaat dan een technische en modelmatige analyse. Het is een kans om een breed front te organiseren, samen een unieke lokale aanpak te definiëren en concrete projecten vorm te geven.

Onze insteek

 • Benut het proces om tot een breed front van mede-initiatiefnemers te komen
 • Stel concrete gewaagde doelen voor de komende jaren
 • Op zoek naar de unieke lokale opgave & bijdrage
 • Passend bij de middelen en mogelijkheden van de partners

Wat kunnen we samen met u doen?

 • Opstellen transitievisie warmte
 • Programmeren gewaagde doelen komende vijf jaar
 • Opstellen uitvoeringsstrategie & projectplannen
 • Buurtchallenge om positieve energie te identificeren
 • Ontwikkelen lokaal transitieakkoord

Onze referentieprojecten:

Programmaplan Energietransitie

Programmaplan Energietransitie

Transitievisie Warmte met ambitie

Transitievisie Warmte met ambitie

Het ontwikkelen van nieuwe allianties en proposities

Het ontwikkelen van nieuwe allianties en proposities

De Friese woningcorporatie in 2022

De Friese woningcorporatie in 2022

3. Buurtaanpak

A diverse group of people around a table

Met enkele honderden bewoners en ondernemers in een buurt samen tot commitment op een concreet plan komen: dat is de centrale opgave voor de komende jaren. Als we daar in de eerste buurten in investeren hebben we daarna de basis van versnelling en opschaling te pakken.

Onze insteek

 • Buurt is een mooie schaal voor concrete plannen
 • Maak de keuzes samen met bewoners en ondernemers
 • Bewonersinitiatieven zijn een kans voor het proces
 • Marktpartijen betrekken zorgt voor inventieve en haalbare ideeën
 • Flexibel proces: versnellen of vertragen als nodig

Wat kunnen we samen met u doen?

 • Kwartier maken en aanvraag proeftuinsubsidie
 • Identificeren kansen voor woningen en buurt
 • Organiseren en committeren particuliere eigenaren
 • Co-creatie aanbod met buurt en marktpartijen
 • Opstellen wijkuitvoeringsplan met commitment

Onze referentieprojecten:

Nieuwe Energie Vechtzoom

Nieuwe Energie Vechtzoom

Procesontwerp energietransitie

Procesontwerp energietransitie

Kwartiermaken corporatie aanpak aardgasvrije wijken

Kwartiermaken corporatie aanpak aardgasvrije wijken

4. Aanbod ontwikkelen & Innovatie

Het ontwikkelen van het concrete aanbod zou niet het sluitstuk van het proces moeten zijn. Marktpartijen kunnen inzicht geven in wat haalbaar is en waar de innovatiekansen liggen. Dat vraagt om hen vroegtijdig te betrekken en het proces zo te organiseren dat er ruimte is voor innovatie en samenwerking.

Onze insteek

 • Betrek marktpartijen vroegtijdig
 • Zoek naar marktpartijen met proactieve insteek
 • Geef hen de ruimte om te inspireren qua vraagstelling en mogelijkheden
 • Organiseer de marktuitvraag met ruimte voor innovatie en samenwerking

Wat kunnen we samen met u doen?

 • Opbouwen & uitbouwen ecosysteem proactieve aanbieders
 • Ontwikkelen aanbod & innovatie routekaart
 • Marktchallenge vanuit de opgave
 • Co-creatie aanbod met buurt en marktpartijen
 • Innovatie subsidies aanvragen (Topsector energie, …)

Onze referentieprojecten:

Het ontwikkelen van nieuwe allianties en proposities

Het ontwikkelen van nieuwe allianties en proposities

Innovatie Boost Camp ‘de bouw in 2020’

Innovatie Boost Camp ‘de bouw in 2020’

De energietransitie versnellen

De energietransitie versnellen

De toekomst van wonen en gebiedsontwikkeling

De toekomst van wonen en gebiedsontwikkeling

5. Initiatieven ondersteunen

Georganiseerde bewoners en ondernemers kunnen aan de basis staan van de olievlek in de buurt. Zij hebben toegang tot de keukentafel en vertrouwen van hun buren. Hen betrekken vergroot de kansen op bereiken commitment van bewoners en een efficiënte aanpak van de participatie.

www.energievechtzoom.nl

Opmerking: Gerbert Hengelaar is als initiatiefnemer betrokken bij Nieuwe Energie Vechtzoom

Onze insteek

 • Focus op initiatieven die het verschil maken in betrekken van de buurt
 • Ondersteun hen met heldere kaders en flexibele ondersteuning
 • Vul hun competenties aan met professionals
 • Maak ze mede-regisseur i.p.v. stakeholder

Wat kunnen we samen met u doen?

 • Strategieworkshops met kernteam
 • Concretiseren samenwerkingsafspraken gemeente – initiatief
 • Ondersteunen invullen wijkuitvoeringsplan door bewonersinitiatief
 • Opstellen uitnodigingskader voor bewonersinitiatieven

Onze referentieprojecten:

Nieuwe Energie Vechtzoom

Nieuwe Energie Vechtzoom

Menukaart samenwerking bewonersinitiatieven

Menukaart samenwerking bewonersinitiatieven

6. Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een kans in de energietransitie. Juist hier hebben gemeentes concreet invloed en zijn oplossingen met win-win mogelijk. Het benutten van deze kansen ligt vooral in slim samenspel intern bij de gemeente en met ontwikkelaars en hoe je daarbij in de co-creatie modus komt.

Onze insteek

 • Gebiedsontwikkeling is een kans bij uitstek, omdat de gemeente vaak meer invloed heeft
 • Ga vroegtijdig de dialoog aan met de markt op basis van een helder streefniveau en top/plus kansen
 • Integreer circulariteit met de energieambities
 • Benut koppelkansen met de bestaande bouw

Wat kunnen we samen met u doen?

 • Energie & materialen visie opstellen voor ontwikkelingen
 • Marktconsultatie / dialoog organiseren
 • Samenwerking gebiedsontwikkeling en energietransitie teams verbeteren
 • Koppelkansen in beeld brengen
 • Business cases uitwerken

Onze referentieprojecten:

Energievisie Stationsgebied en 1221

Energievisie Stationsgebied en 1221

Handboek energieambities in de nieuwbouw

Handboek energieambities in de nieuwbouw